NOMINERING TILL GÖTEBORGS FÖRENADE STUDENTKÅRER

Göteborgs Förenade Studentkårer söker ett nytt presidium och revisorer

Göteborgs Förenade Studentkårer representerar Göteborgs 60 000 studenter genom våra medlemskårer. Samtliga studentkårer i Göteborg är anslutna till vår organisation och finns representerade i Göteborgs Förenade Studentkårers styrelse. 

Göteborgs Förenade Studentkårer arbetar aktivt med att påverka politiken på kommunal, regional och nationell nivå för att utveckla och göra Göteborg till en bättre studentstad. Studenter ska kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation och ska ha tillgång till bostad med rimlig hyra under hela sin studietid. Därför arbetar Göteborgs Förenade Studentkårer mot tre områden: bostäder, ekonomi och hälsa. 

 

Tillgängliga poster till Göteborgs Förenade Studentkårer

Uppdrag som delas mellan presidialerna

Presidiets uppgifter varierar från år till år, beroende på hur den politiska debatten ser ut, styrelsens vilja samt vilka kunskaper som presidiet besitter. Nedan kommer uppdragsbeskrivningar som presidiet kan fördela hur som helst mellan sig eller som båda genomför;

 • Förberedelser inför styrelsemötena.
 • Campusbesök på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola för att marknadsföra sig mot studenter. 
 • Sociala medier och hemsidan.
 • Representant i arbetsgruppen för studentstadsstrategin. År 2023 antogs en motion om att Göteborg ska få utmärkelsen Årets bästa studentstad som utses av Sveriges Förenade Studentkårer. Till detta har Göteborgs stad valt att göra en studentstadsstrategi för att lyckas nå utmärkelsen men även för att fortsätta att utveckla studentstaden efter 2026.
 • Representant i Sveriges storstadsstudentkårers samarbetsorgans samarbetsorgan (6S). I 6S träffas GFS, Lunds Universitets Studentkårer, Uppsala studentkår, och SSCO för att dela med sig av erfarenheter och utmaningar när det kommer till studentpolitik i storstäderna. 
 •  Programledare i Kårrespondenterna tillsammans med Spionen och K103.

Under presidietiden får man även delta på en rad olika roliga aktiviteter, såsom baler eller konferensresor. 

Uppdrag som ordförande

Uppdragsbeskrivning

Som ordförande har man en mandatperiod på 1 år och verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Du representerar stadens studenter och därmed är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i samtliga sammanhang. Följande ansvarsområden har ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer:

 • Mötesordförande under styrelsemötena. Göteborgs Förenade studentkårer har mellan åtta till nio styrelsemöten per år. 
 • Ordförande för Gbg7000+. Gbg7000+ är en samverkansgrupp som verkar för att det byggs 7000 studentbostäder mellan 2016 till 2026. I gruppen deltar cirka 15 aktörer, inklusive representanter från staden. Det hålls cirka 8 möten per år som ordförande leder. Samverkansgruppen har även en samverkansansvarig som stöttar ordförande i sitt arbete.
 • Representant i Studentforum och dess beredningsgrupp. Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. Studentforum har sammanträde fem gånger per år och däremellan hålls beredningsmöten. Varje år skriver och presenterar Göteborgs Förenade Studentkårer två rapporter till Studentforum. 
 • Representant i Näringslivsstrategiska programmet (NÄSP). Programmet syftar till att skapa bästa förutsättningar för företagande. Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang. Varje år under våren hålls ett stormöte för att få inspel till NÄSP. 
 • Ekonomihantering och budgetering. I denna uppgift har ordförande stöttning av en ekonomiansvarig på Chalmers. 

Utöver detta är ordförande ansvarig för kontakt med media och därmed behöver den sökande vara bekväm med detta. Flera gånger per termin förekommer det även att ordförande deltar i debatter, samtal eller i andra sammanhang på scen. Ytterligare skriver ordförande debattartiklar och rapporter vilket kräver att goda kunskaper i svenska.

 

Uppdraget är på heltid, arvoderat och följer prisbasbeloppet.

 

Om dig

För att bli vald bör du antingen studera eller inom relativt kort tid avslutat dina studier vid Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du ska ha erfarenheter inom studentvärlden, exempelvis i en studentkår, förening eller liknande sammanhang. Ett intresse och viss kunskap om bostadsmarknaden, den politiska världen och/eller ekonomifrågor är viktigt. Du behöver vara självgående, våga nätverka, vara initiativtagande och ha goda kunskaper i svenska.

Uppdrag som vice ordförande

Uppdragsbeskrivning

Som vice ordförande har man en mandatperiod på 1 år och verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Du representerar stadens studenter och därmed är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i samtliga sammanhang. Följande ansvarsområden har vice ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer: 

 • Representant i nätverket för studenters psykiska hälsa. Syftet med nätverket är att mötas över professions- och verksamhetsgränser, få erfarenhetsutbyte, höja kunskapen och utveckla samverkan för att främja studenters psykiska hälsa.
 • Representant i Studentforum. Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. Studentforum har sammanträde fem gånger per år. 
 • Ansvar för kontakt med och rekrytering av studentrepresentanter till våra stiftelser och bolag. Göteborgs Förenade Studentkårer är kopplade till fem verksamheter; SGS, Fysiken, GSF AB, RISH och Folkuniversitet Väst. I dessa verksamheter sitter det studentrepresentanter som bidrar med ett studentperspektiv i respektive styrelse.
 • Kontakt och uppföljning av studentuppdrag i samarbete med HDK-valand som handlar om att ta fram rapporter och underlag om studentstaden Göteborg. 

Uppdraget är på heltid, arvoderat och följer prisbasbeloppet.

 

Om dig

För att bli vald bör du antingen studera eller inom relativt kort tid avslutat dina studier vid Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du ska ha erfarenheter inom studentvärlden, exempelvis i en studentkår, förening eller liknande sammanhang. Ett intresse och viss kunskap om hälsa och den politiska världen är viktigt. Du behöver vara självgående, våga nätverka, vara initiativtagande och ha goda kunskaper i svenska.

Uppdrag som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant

Uppdragsbeskrivning

Som förtroendevald revisor/revisorssuppleant är huvudsyftet är att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med gällande lagar och standarder. Uppgifterna inkluderar en granskning av ekonomisk dokumentation, säkerställa att stiftelsen följer sina stadgar och gå igenom årsredovisningen. Utöver detta deltar du på två styrelsemöten under hösten.

Uppdraget är inte arvoderat.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du behöver ha pågående eller avslutade studier inom ekonomi, företagsekonomi eller relaterade områden samt goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har tidigare ideella eller professionella åtagande inom bokföring eller ekonomisk hantering. 

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

 • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
 • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
 • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade.

 

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till valberedning@gfs.se

Senast den 21 april 2024 kl. 23:59 vill vi ha din nominering!