NOMINERING TILL STIFTELSEN GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER (SGS)

GFS söker studentrepresentanter till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 506 Mkr.

 

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar även som i av andra ägda fastigheter förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen har dessutom till föremål för sin verksamhet att idka annan med studentbostadsförsörjningen sammanhängande verksamhet och övrig rumsuthyrning.

 

För mer information om SGS verksamhet se www.sgs.se.

Tillgängliga poster till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Generell beskrivning av styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för förvaltningen av SGSs angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande följa upp hur stiftelsens ändamål uppfylls och skall två gånger per verksamhetsår gå i genom och kontrollera hur av styrelsen givna VD-uppdrag fullföljs. Vidare följer styrelsen löpande upp de ärenden som återfinns på listan ”Årliga ärenden” samt de ärenden som en ledamot eller suppleant för upp på ”Ärendelistan” vid sittande styrelsemöte.

Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av ovanlig karaktär eller stor betydelse i övrigt. Vidare har presidiet att fortlöpande kontrollera hur VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma stiftelsens ekonomiska situation. Den ekonomiska rapporteringen sker enligt finanspolicyn.

Uppdrag som vice ordförande

Uppdragsbeskrivning

Som vice ordförande har man en mandatperiod på 3 år. Du utses av Göteborgs Förenade Studentkårer men verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Som studentrepresentant är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i styrelsen.

 

Som vice ordförande närvarar man på samtliga styrelsemöten och har yttrande- och rösträtt. Om ordförande är frånvarande under styrelsemötet har du ansvar för att hålla i styrelsemötet. Det är sex till sju styrelsemöten per år, en halv- eller heldagskonferens på våren samt en och en halv- eller tvådagarskonferens på hösten. Styrelsesammanträde skall normalt inte ta mer än tre timmar.

 

Som vice ordförande ingår du i SGSs presidium och deltar på beredningsmöten. Du har dessutom ansvar att upprätta separata beredningsmöten med övriga studentrepresentanter vid behov.

 

Förutom att aktivt deltaga på styrelsemötena kommer du, och styrelsens andra studentrepresentanter en gång per kvartal skriftligt rapportera till Göteborg Förenade Studentkårers styrelse om aktuella ämnen i verksamheten. Vid akuta ärenden som ni studentrepresentanter behöver ha input på kontaktas Göteborgs Förenade Studentkårs presidium. Vid behov kommer även beredningsmöten för studentrepresentanterna och Göteborgs Förenade Studentkårers presidium att anordnas.

 

Uppdraget är arvoderat enligt grunder som tillämpas i Göteborgs kommun.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Det är av central betydelse att inneha god insikt i hur en styrelse fungerar samt grundläggande kunskaper inom områdena fastigheter och ekonomi. Med tanke på möjliga situationer där vice ordförande kan bli tvungen att leda ett styrelsemöte i ordförandens frånvaro krävs också förmåga att leda sådana möten. Det läggs även stor vikt vid kommunikativa färdigheter samt intresse av studentbostäder.

Uppdrag som ledamot

Uppdragsbeskrivning

Som ledamot har man en mandatperiod på 3 år. Du utses av Göteborgs Förenade Studentkårer men verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Som studentrepresentant är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i styrelsen.

 

Som ledamot närvarar man på samtliga styrelsemöten och har yttrande- och rösträtt. Det är sex till sju styrelsemöten per år, en halv- eller heldagskonferens på våren samt en och en halv- eller tvådagarskonferens på hösten. Styrelsesammanträde skall normalt inte ta mer än tre timmar.

 

Förutom att aktivt deltaga på styrelsemötena kommer du, och styrelsens andra studentrepresentanter en gång per kvartal skriftligt rapportera till Göteborg Förenade Studentkårers styrelse om aktuella ämnen i verksamheten. Vid akuta ärenden som ni studentrepresentanter behöver ha input på kontaktas Göteborgs Förenade Studentkårs presidium. Vid behov kommer även beredningsmöten för studentrepresentanterna och Göteborgs Förenade Studentkårers presidium att anordnas.

 

Uppdraget är arvoderat enligt grunder som tillämpas i Göteborgs kommun.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men främst kommer vi att gå på intresse för studentbostäder och en villighet att lära sig styrelsearbete.

Uppdrag som suppleant 

Uppdragsbeskrivning

Som suppleant har man en mandatperiod på 1 år. Du utses av Göteborgs Förenade Studentkårer men verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Som studentrepresentant är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i styrelsen.  

 

Som suppleant närvarar man på samtliga styrelsemöten och har yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant även rösträtt. Det är sex till sju styrelsemöten per år, en halv- eller heldagskonferens på våren samt en och en halv- eller tvådagarskonferens på hösten. Styrelsesammanträde skall normalt inte ta mer än tre timmar.

 

Förutom att aktivt deltaga på styrelsemötena kommer du, och styrelsens andra studentrepresentanter en gång per kvartal skriftligt rapportera till Göteborg Förenade Studentkårers styrelse om aktuella ämnen i verksamheten. Vid akuta ärenden som ni studentrepresentanter behöver ha input på kontaktas Göteborgs Förenade Studentkårs presidium. Vid behov kommer även beredningsmöten för studentrepresentanterna och Göteborgs Förenade Studentkårers presidium att anordnas.

 

Uppdraget är arvoderat enligt grunder som tillämpas i Göteborgs kommun.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men främst kommer vi att gå på intresse för studentbostäder och en villighet att lära sig styrelsearbete.

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 5 november klockan 23:59. Nomineringar skickas till ordforande@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade och hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till ordforande@gfs.se eller 076-005 34 14.

Senast den 5 november  2023 kl. 23:59 vill vi ha din nominering!