NOMINERING TILL FOLKUNIVERSITETET

GFS söker studentrepresentanter till Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Västsverige. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 266 Mkr. Stiftelsen främjar sitt ändamål genom tre verksamhetsområden inom utbildning:

  1. Folkbildning utgörs av en omfattande verksamhet i form av studiecirklar och kulturprogram. Stiftelsen erbjuder kurser och föreläsningar riktade mot allmänheten via kursprogram och hemsida. Dessutom har stiftelsen folkbildningsverksamhet i samarbete med föreningar och kulturinstitutioner.
  2. Uppdragsutbildning omfattar ett stort antal utbildningar för Arbetsförmedlingen samt utbildningar för kommuner, till exempel svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning. Stiftelsen genomför även viss personalutbildning för företag och organisationer.
  3. Skolor omfattar utbildningsformerna kompletterande utbildningar, konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Stiftelsen är även huvudman för en gymnasieskola i Trollhättan

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är även moderstiftelsen för två dotterbolag; Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB och Aventus AB. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i koncernen till 294 Mkr.

 

Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB arbetar med att stärka individers och organisationers konkurrenskraft genom utbildning, kompetensutveckling och kompetensförmedling. Detta görs genom de båda verksamhetsområdena arbetsmarknadsuppdrag och personalutbildningsuppdraG.

 

Aventus AB arbetar med att coacha människor i förändring. Affärsområdena är omställning och outplacement, rekrytering och bemanning samt konsultarbete och utbildning rörande organisationsprocesser. Ett fjärde affärsområde är offentligt upphandlad verksamhet inom dessa områden.

 

För mer information om Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet se www.folkuniversitetet.se eller årsberättelsen för 2022.

Tillgängliga poster till Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Uppdrag som styrelseledamot

Uppdragsbeskrivning

Som styrelseledamot har man en mandatperiod på 3 år och verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Du representerar stadens studenter och därmed är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i styrelsen. Under styrelsemötena får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten.

 

Som ledamot närvarar man på samtliga styrelsemöten och har yttrande- och rösträtt. Det är sex styrelsemöten per år. Fyra av dessa hålls på sen eftermiddag eller kvällen. Ett styrelsemöte hålls på lucia på dagtid. Det är även en styrelsekonferens på två dagar som inkluderar ett styrelsemöte.

 

Förutom att aktivt deltaga på styrelsemötena kommer du, och styrelsens andra studentrepresentanter en gång per kvartal skriftligt rapportera till Göteborg Förenade Studentkårers styrelse om aktuella ämnen i verksamheten. Vid akuta ärenden som ni studentrepresentanter behöver ha input på kontaktas Göteborgs Förenade Studentkårs presidium. Vid behov kommer även beredningsmöten för studentrepresentanterna och Göteborgs Förenade Studentkårers presidium att anordnas.

 

Uppdraget är arvoderat. Du får ersättning per möte och detta följer prisbasbeloppet.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men främst kommer vi att gå på intresse för utbildningsfrågor och en villighet att lära sig styrelsearbete.

Uppdrag som suppleant

Uppdragsbeskrivning

Som suppleant har man en mandatperiod på 1 år och verkar för stiftelsens bästa i enlighet med stadgarna. Du representerar stadens studenter och därmed är det viktigt att bidra med ett studentperspektiv i styrelsen. Under styrelsemötena får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten.

 

Som suppleant närvarar man vid samtliga styrelsemöten med endast yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant även rösträtt. Det är sex styrelsemöten per år. Fyra av dessa hålls på sen eftermiddag eller kvällen. Ett styrelsemöte hålls på lucia på dagtid. Det är även en styrelsekonferens på två dagar som inkluderar ett styrelsemöte.

 

Förutom att aktivt deltaga på styrelsemötena kommer du, och styrelsens andra studentrepresentanter en gång per kvartal skriftligt rapportera till Göteborg Förenade Studentkårers styrelse om aktuella ämnen i verksamheten. Vid akuta ärenden som ni studentrepresentanter behöver ha input på kontaktas Göteborgs Förenade Studentkårs presidium. Vid behov kommer även beredningsmöten för studentrepresentanterna och Göteborgs Förenade Studentkårers presidium att anordnas.

Uppdraget är arvoderat. Du får ersättning per möte och detta följer prisbasbeloppet.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men främst kommer vi att gå på intresse för utbildningsfrågor och en villighet att lära sig styrelsearbete.

Uppdrag som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant

Uppdragsbeskrivning

Som förtroendevald revisor/revisorssuppleant är huvudsyftet är att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med gällande lagar och standarder. Uppgifterna inkluderar en granskning av ekonomisk dokumentation, säkerställa att stiftelsen följer sina stadgar och gå igenom årsredovisningen.

 

Utöver detta deltar du på två till tre möten under februari och mars.

 

Revisionen utförs tillsammans med en auktoriserad revisor, en förtroendevald revisor och två revisorssuppleanter utsedda av Göteborgs Universitet och Folkuniversitetsföreningen.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du behöver ha pågående eller avslutade studier inom ekonomi, företagsekonomi eller relaterade områden samt goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har tidigare ideella eller professionella åtagande inom bokföring eller ekonomisk hantering.

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 5 november klockan 23:59. Nomineringar skickas till ordforande@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade och hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till ordforande@gfs.se eller 076-005 34 14.

Senast den 5 november 2023 kl.23:59 vill vi ha din nominering!