Nomineringsanmodan
GFS styrelse utser ledamöter till våra bolagsstyrelser och stiftelsestyrelser.
 Valberedningen sköter beredningen av GFS personval till såväl GFS bolag som stiftelser.
Nu söker GFS väljer ledamöter till följande styrelser:
  • Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Fysiken friskvård AB och Akademihälsan AB (samma ledamöter i dessa styrelser)
  • SGS studentbostäder
  • Folkuniversitetet

Ledamöter till styrelserna väljs på ett mandat som omfattar ett år åt gången. Vi önskar att varje ledamot är både ambitiös och aktivt deltagande i diskussion samt det fortlöpande styrelsearbetet. Tidigare erfarenhet från styrelsearbete är uppskattat men inget krav då alla nya ledamöter genomgår ett utbildningstillfälle.

Skicka in din nominering eller intresseanmälan senast den 20 november. Nomineringen skickas till ordförande i GFS, Love Josefsson, ordforande@gfs.se

 

Styrelsens roll i aktiebolag

Styrelsen är ett kollektivt organ, dvs. beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Men varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar för sin åtgärder som styrelseledamot. Styrelsens huvudsakliga uppgifter i ett aktiebolag är, enligt 8 kap. 4 § ABL, att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens viktigaste funktion är att, på ett strategiskt plan, leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Därutöver har styrelsen också en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från bolagets VD och ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling.

En annan uppgift som åligger styrelsen är att se till att information och rapporter från bolaget är korrekta och förmedlas till ägarna av bolaget och andra intressenter såsom leverantörer och kunder, de anställda och deras organisationer med flera.

Styrelsen ansvarar också för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningar upprättas och lämnas in till Bolagsverket. Om skatter inte betalas i tid kan styrelseledamöterna enligt skattebetalningslagen bli personligt betalningsansvariga för dessa, och om årsredovisningar inte lämnas in kan styrelseledamöter enligt årsredovisningslagen bli personligt ansvariga för alla bolagets förpliktelser.

Vidare kan ledamöter i en styrelse även drabbas av ett personligt skadeståndsansvar om de brister i sina åtaganden och därigenom vårdslöshet eller oaktsamhet åsamkar bolaget skada.